NICVA

Privacy statement

Wij respecteren uw privacy en verwerken zo min mogelijk gegevens. Hoe we met uw persoonsgegevens omgaan leggen we graag aan u uit. 

Onafhankelijk, rechtvaardig, kwalitatief hoogwaardig en transparant zijn belangrijke waarden van de dienstverlening van het Nederlands Interventie Centrum Voor Arbeidsverhoudingen, afgekort NICVA. Wanneer u met ons zaken doet of u zich aan het oriënteren bent op onze dienstverlening via bijvoorbeeld onze website en via de site contact met ons zoekt, wilt u niet dat anderen er met uw persoonsgegevens aan de haal gaan. Dat willen wij ook niet. Daarom doen we er alles aan om uw privé-gegevens ook echt privé te houden. Precies zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het ons voorschrijft. Wij vinden het dan ook belangrijk om u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement informeren wij u hierover.

1. Contactgegevens

NICVA is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke en statutair gevestigd aan de Akkerweg 9, 5056PM Berkel-Enschot (gemeente Tilburg). Telefonisch kunt u ons bereiken op 06-22 3196 55, per e-mail info@nicva.nl. Onze website is https://www.nicva.nl en is beveiligd met een SSL-certificaat.

2. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie NICVA persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij NICVA.

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

- cliënten van NICVA
- potentiële cliënten met wie NICVA contact heeft gelegd of wil leggen
- bezoekers van de website van NICVA
- ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails of berichten anderszins van NICVA
- alle andere personen die contact opnemen met NICVA of van wie NICVA persoonsgegevens verwerkt.

Voor bestuurders, ingehuurde zzp-ers, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten geldt dit Privacy Statement niet.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke Social Media platforms.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

- contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een van onze deskundigen
- contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren
- contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

- IP-nummer
- Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd
- of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

- persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn.
- persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster
- persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites

Onze website bevat social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de diensten van betrefffende social media platforms. Evenmin is NICVA verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die social media platforms.

4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u op een rij:

• Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht heeft verstrekt tot het doen van interventies of het leveren van adviezen door onze mensen. Indien u een zaak aan NICVA in behandeling geeft, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.

• Het onderhouden van contact met u.

Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer

  • · het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons heeft gevraagd.

• Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van onze interventiedeskundigen zijn beschermd. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

De volgende gegevens analyseren wij:

  • Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen NICVA en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen NICVA en u.
  • · Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die NICVA verwerkt over uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat je informatie hebt aangevraagd. Maar ook via gevoerde inbound telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming, die u altijd weer kunt intrekken.

• Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken. Veelal vragen wij u mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.

• Het verbeteren en beveiligen van onze website, zoals www.nicva.nl, www.stichtingtripiek.nl  en door ons opgezette en onderhouden andere websites.

• Het maken van gebruikersstatistieken.

De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

5. Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

• Toestemming
• Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een (opdracht)overeenkomst
• Wettelijke verplichting
• In verband met een gerechtvaardigd belang

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar NICVA zich op baseert zijn:

Toestemming

- Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een (opdracht) overeenkomst

- Indien je ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Gerechtvaardigd belang

- Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor seminars en events.

6. Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij werken bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails.

7. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan - afhankelijk van de omstandigheden van het geval - noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de door u gegeven opdracht of het in het kader daarvan aangelegde dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe (kunnen) strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld  bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of bij het opstellen en verlijden van een notariële akte waarbij meerdere partijen zijn betrokken. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij een collaborative mediation.

Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze stichting of de overdracht van (een deel van) onze stichting.

8. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan - afhankelijk van de omstandigheden van het geval - noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier door een van onze mensen. Voor het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en het verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website, maken wij mogelijk gebruik van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde dienstverleners (verwerkers).

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau (privacy shield) is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van diensten of indien dat noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijke procedure.

9. Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via info@nicva.nl.

10. Klachten?

Als u onverhoopt klachten hebt over hoe Nicva met uw persoonsgegevens omgaat, dan kun je altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@nicva.nl of te bellen met het op de website vermelde nummer. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich  uiteraard altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens .

11. Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop Nicva uw persoonsgegevens gebruikt. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zal Nicva dit Privacy Statement aanpassen. We nodigen u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

Site by NoBears BV